Gweledigaeth strategol gynaliadwy

Gweledigaeth strategol Llywodraeth Cymru yw adeiladu diwydiant bwyd a diod Cymreig cryf a bywiog gyda chadwyni cyflenwi cynaliadwy sydd ag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth.

Gan edrych ar feysydd megis twf a chynhyrchiant, effaith amgylcheddol, gwaith teg a chodi safonau drwyddi draw, drwy gydweithio, y gobaith yw y gall llywodraeth a’r diwydiant greu un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd.

Fel rhan o’r weledigaeth strategol gyffredinol ar gyfer y diwydiant bwyd a diod, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau i fabwysiadu a thrawsnewid eu harferion, a thrwy hynny wella eu neges amgylcheddol i gwsmeriaid a defnyddwyr – a chynyddu gwerthiant o ganlyniad. Rhoddir y cymorth hwnnw i fusnesau ledled y wlad – boed yn ficro-safleoedd bach, yn endidau canolig eu maint neu’n adrannau o gwmnïau mwy sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

Mae hyn yn adeiladu ar ei strategaeth flaenorol, a welodd darged twf o 30% ar gyfer y diwydiant yn cael ei gyrraedd flwyddyn yn gynnar, gyda’r gwerthiant uchaf erioed o £7.5bn yn 2019. Ei nod newydd yw sicrhau gwerthiannau bwyd a diod o leiaf £8.5bn erbyn 2025.

Po 010415 Horeb 062 Min

Cynllun Sero Net Cymru

Cynrychiolir y camau cyntaf tuag at sero net a Chymru wyrddach, gryfach a thecach, yng Nghynllun Sero Net Cymru. Mae’r cynllun hwn yn nodi 123 o bolisïau a chynigion, ynghyd ag ymrwymiadau a chamau gweithredu o bob cornel o Gymru.

Mae Cyllideb Carbon Sero Net Cymru 2 yn amlinellu ail gynllun lleihau allyriadau Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod 2021 – 2025, wrth iddynt ddechrau adeiladu’r sylfeini ar gyfer Cyllideb Carbon 3 a’u targed ar gyfer 2030, yn ogystal â sero net erbyn 2050.

Gweledigaeth Strategol

I ddysgu mwy am y weledigaeth sy’n sail i’r strategaeth, ewch i’r tudalennau Gweledigaeth Strategol ar ein gwefan.

Vision 3
Helping Your Food And Drink Business Become More Sustainable Min

Clwstwr cynaliadwyedd

Creating A Green Workforce For The Future Min

Gweithlu gwyrdd

Sustainability Tools For Your Business Min

Offer cynaliadwyedd

Wider Support To Help Your Business Meet The Challenges Of The Future Min

Cefnogaeth ehangach

Business Success Stories Min

Straeon llwyddiant