Creu gweithlu gwyrdd ar gyfer y dyfodol

P’un a yw’n helpu busnesau bach a chanolig i dyfu drwy’r rhaglen Menter i Lwyddo, neu’r cynllun Sgiliau Llwyddiant sydd â’r nod o helpu cwmnïau i gael mynediad at hyfforddiant a datblygu sgiliau ar gyfer eu staff, mae ystod eang o gymorth ar gael i gwrdd ag anghenion gwahanol.

Climate Adaptation & Resilience Training for Food and Drink Manufacturers

Wrth i’r newid yn yr hinsawdd gyflymu ac amlder a difrifoldeb digwyddiadau tywydd, nid yn unig yng Nghymru and ledled y byd, mae angen i chi wneud cynlluniau i sicrhau bod eich busnes a’ch cadwyn gyflenwi gyfan yn wydn.

Gweithdai ac offer rhyngweithiol wedi’u hariannu’n llawn i helpu Gweithgynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru i ddeall effeithiau newid yn yr hinsawdd a chymryd camau ymarferol i baratoi ar gyfer siociau anrhagweladwy yn eich busnes.

 

• Adnabod Risgiau Busnes  • Blaenoriaethu Cynlluniau Gweithredu
• Adeiladu Sgiliau Gwerthfawr  • Cryfhau Eich Gwydnwch
• Diogelu Eich Busnes  • Datgelu Cyfleoedd Marchnadoedd Newydd

 

Ymunwch â ni bob pythefnos am 3 gweithdy rhyngweithiol, a fydd yn rhoi i chi:

• Sgiliau rheoli i ddelio a’r annisgwyl  • Camau ymarferol i baratoi ar gyfer siociau a straen yn yr hinsawdd
• Templedi y gellir eu golygu i’w teilwra i anghenion eich busnes  • Yr opsiwn ar gyfer sesiwn ddilynol 121

 

Mynediad at hyfforddiant ar gyfer busnes gwyrddach, cynaliadwy.

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd a Diod Cymru yn gweithio’n agos gyda busnesau o bob maint yng Nghymru i nodi prinder sgiliau a chyfleoedd i uwchsgilio eu gweithlu.

Mae’r rhaglen hefyd yn darparu hyfforddiant cynaliadwyedd wedi’i ariannu’n llawn i gynorthwyo’ch busnes ar ei daith gynaliadwyedd a symud ymlaen tuag at gyflawni nodau Sero Net.

Pwrpas y cwrs hyfforddi yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i gyfranogwyr ddatblygu systemau a chamau gweithredu sy’n mynd i’r afael â rheolaeth amgylcheddol, cynaliadwyedd ac effaith gymdeithasol.

Mae Sgiliau Bwyd a Diod Cymru yn cynnig cyfres o weithai datgarboneiddio penodol ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod gyda ffocws ar bwysigrwydd symud tuag at sero net ar gyfer y sector.

Dewch i unrhyw un neu bob un o’r pum gweithdy datgarboneiddio annibynnol ar:

  • Effeithlonrwydd a Rheolaeth Ynni
  • Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy
  • Datgarboneiddio Systemau Gwresogi
  • Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio a
  • Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

 Mae’r gweithdai nesaf i’w cynnal ar Fehefin 4, 11, 18, 25 a Gorffenaf 2.

White Castle Dsc03506 Min
Helping Your Food And Drink Business Become More Sustainable Min

Clwstwr cynaliadwyedd

Sustainable Strategic Vision Min

Gweledigaeth strategol

Sustainability Tools For Your Business Min

Offer cynaliadwyedd

Wider Support To Help Your Business Meet The Challenges Of The Future Min

Cefnogaeth ehangach

Business Success Stories Min

Straeon llwyddiant